آرشیو برای: "دی 1396, 15"

❤❤

​‌  #طلبگی ڪفش و جواربشو درمیاره؛پاچه هاے شلوارشو میده بالا میدوعه سمت دریا؛🏃🌊 توام میخندےو پشت سرش میدوعے…👣 اما تو آب نمیرے.. _ بیا دیگه…بیا ببینم… _ نه..چادرم خیس میشه😬 _ فداےخانوم و چادرش…عیب نداره…یڪم بیا… بیشتر »