موضوع: "بدون موضوع"

❤❤


ما را زشب وصل چه حاصل 

که تو از ناز

تا بـــاز کنی

 بنــــد قبـــا 

صبح دمیده‌ست

اشتراک گذاری این مطلب!

❤❤


آغوش تو

           سرکوبِ

                   هیاهویِ

                            جهان

                                 است…

اشتراک گذاری این مطلب!

❤❤


خدا تو را به همان صورتی که می‌خواهم

قلم به دست گرفت و کشیـــد همراهم
کسی به‌نام من از ساعتِ جهان گم شد

همان دقیقه که پیدا شدی سرِ راهم …

اشتراک گذاری این مطلب!

❤❤


-تو تمامی؛

 با توام تنها خوش‌است…

اشتراک گذاری این مطلب!

❤❤


گیسوانِ تو شبیه است به شب، اما نه !

شب که این قدر نباید به درازا بکشد

اشتراک گذاری این مطلب!
 
آموزش آفیس