موضوع: "بدون موضوع"

متأسفانه، چیزی برای نمایش وجود ندارد...
 
چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟